REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SKLEP.TAXMACHINE.PL

I. Definicje.

I.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
I.1.1. Hasło - ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta  podczas procesu Rejestracji.
I.1.2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
I.1.3. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
I.1.4. Konto – podstrona Serwisu, w ramach której Klient może przeglądać historię zamówień oraz dokonywać Zamówień.
I.1.5. Login – ciąg znaków, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
I.1.6. Program (lub Program PITy) – dostępny za pośrednictwem Serwisu program komputerowy ułatwiający wypełnienie deklaracji podatkowej.
I.1.7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
I.1.8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta na stronie Serwisu.
I.1.9. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.taxmachine.pl, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi i za pośrednictwem którego Klient może kupić Towar, a także korzystać z Usług.
I.1.10. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne).
I.1.11. Strona – Neonet Consulting lub Klient.
I.1.12. Towary – programy komputerowe Taxmachine oraz Interpretacje podatkowe we wszystkich wersjach dostępnych w Serwisie.
I.1.13. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawarta pomiędzy Stronami, zawierana z wykorzystaniem Serwisu.
I.1.14. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Neonet Consulting na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem sklep.taxmachine.pl, która polega w szczególności na zapewnieniu możliwości zamawiania lub nabycia Towarów, jak również na  udostępnieniu Programu PITy.
I.1.15. Neonet Consulting – NEONET CONSULTING S.C. Sebastian Moździoch, Małgorzata Moździoch z siedzibą w Częstochowie przy ul. Gajowa 31, NIP: 573-24-07-471, REGON: 151541003(wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
I.1.16. Użytkownik (Użytkownicy) – każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym również Klient.
I.1.17. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
I.1.18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj, wersję i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne.
II.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, dostępnego pod adresem sklep.taxmachine.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
II.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
II.3. Serwis, działający pod adresem sklep.taxmachine.pl, prowadzony jest przez NEONET CONSULTING S.C. Sebastian Moździoch, Małgorzata Moździoch z siedzibą w Częstochowie przy ul. Gajowa 31, NIP: 573-24-07-471, REGON: 151541003.
II.4. Regulamin określa:
II.4.1.    warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień w ramach Serwisu;
II.4.2.    warunki i zasady zawierania Umów Sprzedaży Towarów w ramach Serwisu;
II.4.3.     zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz Usług.
II.5. Użytkownik, a w szczególności Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
II.6. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
II.7. Neonet Consulting zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki.
II.8. Neonet Consulting ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu, w tym usług świadczonych przez Neonet Consulting, osobie trzeciej, bez informowania o tym Użytkowników.
II.9. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript  i   Cookies lub
Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
II.10. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Neonet Consulting.
II.11. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
II.12. Informacje o Towarach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Serwisu
III.1. W ramach Serwisu Neonet Consulting zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
III.2. Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach Serwisu może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w ramach odpowiednich zasobów Serwisu.
III.3. Neonet Consulting zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
III.4. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu.
III.5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
III.5.1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
III.5.2. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi zwyczajami,
III.5.3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Neonet Consulting, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.
III.6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu.
III.7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Neonet Consulting o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
III.8. Rejestracja nie stanowi warunku korzystania z wszystkich Usług dostępnych w Serwisie. Rejestracja następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika odpowiedniego klawisza.
III.9. Jeżeli Klient chcący złożyć Zamówienie lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Towaru nie dokonał Rejestracji, konieczne jest podanie przez niego w procesie składania Zamówienia danych niezbędnych do realizacji Zamówienia wskazanych na właściwej stronie Serwisu.
III.10. Neonet Consulting może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
III.10.1. podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
III.10.2. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Neonet Consulting za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Neonet Consulting.
III.11. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Neonet Consulting.

IV. Program PITy
IV.1. Neonet Consulting w ramach świadczonych Usług może udostępniać określone Usługi, w szczególności Program PITy nieodpłatnie. Dobór i zakres usług, które Neonet Consulting udostępnia bezpłatnie zależy od Neonet Consulting i jest dowolnie modyfikowany przez Neonet Consulting. Z tytułu nieotrzymania przez Użytkownika bezpłatnych Usług w tym Programu PITy, Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Neonet Consulting.
IV.2. Użytkownik Programu PITy zobowiązuje się korzystać z Programu PITy zgodnie z warunkami licencji.
IV.3. Użytkownik Programu PITy zobowiązuje się korzystać z najnowszej, dostępnej wersji Programu PITy.
IV.4. Korzystanie z Programu PITy dla potrzeb złożenia deklaracji podatkowej jest zależne wyłącznie od decyzji Użytkownika.

V. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru poprzez Serwis
V.1. Klient może nabyć za pośrednictwem Serwisu wybrane Towary.
V.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru poprzez Serwis należy wejść na stronę internetową sklep.taxmachine.pl, a następnie po Rejestracji, zalogowaniu się na Konto lub podaniu wymaganych danych niezbędnych dla realizacji Zamówienia dokonać wyboru Towaru dostępnego w Serwisie i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
V.3. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
V.4. W procesie składania Zamówienia Klient wybiera Towar, metodę wysyłki oraz metodę płatności. Po dopełnieniu tych czynności, generowane jest potwierdzenie zamówienia, którego akceptacja przez Klienta oznacza złożenie Zamówienia.  Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży Towarów zgodnie z treścią wybranej oferty.
V.5. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w szczególności podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). Cena Towaru może ulec podwyższeniu o koszt przesyłki, o czym decyduje Klient dokonując wyboru metody wysyłki w trakcie składania Zamówienia. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów w programach lojalnościowych, w trakcie składania Zamówienia Klientowi zostanie umożliwione wykorzystanie bonusu, skutkujące obniżeniem ceny.
V.6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w sposób wybrany spośród metod płatności, wskazany na stronach Serwisu.
V.7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie Zamówienia, wskazanej w pkt 5.9 poniżej.
V.8. Wydanie Klientowi Towaru następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta poprzez pobranie go przez Klienta ze strony Serwisu, o ile Klient nie wybrał w procesie składania Zamówienia metody wysyłki Towaru nagranego na materialnym nośniku danych (np. płyta CD). W przypadku wysyłki Towaru na materialnym nośniku danych Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
V.8.1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
V.8.2. niekompletności przesyłki,
V.8.3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Neonet Consulting o zaistniałej sytuacji.
V.9. Klient otrzymuje na adres e-mail, który podał podczas Rejestracji lub w procesie składania Zamówienia wiadomości, w których zawarte są: potwierdzenie złożonego Zamówienia, klucz odblokowujący pełną wersję zamówionego Towaru oraz faktura. Na każdy zakupiony Towar wystawiana jest faktura zgodnie z danymi podanymi podczas Rejestracji lub w procesie składania Zamówienia.

VI. Uprawnienie konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży
VI.1. Neonet Consulting udostępnia Klientom bezpłatnie za pośrednictwem Serwisu wersje demonstracyjne (testowe) Towarów, cechujące się nie krótszym, niż dziesięciodniowe, ograniczeniem czasu użytkowania.
VI.2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221  Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając Neonet Consulting stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, z zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku usunięcia oryginalnego opakowania przesłanego Towaru na nośniku, ani też w przypadku wykorzystania klucza odblokowującego dostarczonego przez Neonet Consulting.
VI.3. Wskazany w punkcie 6.2. powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru.
VI.4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy został zawarty na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Pomoc”.
VI.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna i nastąpiła w granicach zwykłego zarządu).
VI.6. Zwracany przez Klienta Towar zapisany na materialnych nośnikach danych powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
VI.7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

VII. Niezgodność Towaru z umową.
VII.1. Neonet Consulting jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
VII.2. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

VIII. Ochrona danych osobowych
VIII.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Neonet Consulting.
VIII.2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Neonet Consulting w celu zawarcia i wykonywania Umów sprzedaży Towarów (włącznie z dostawą Towarów) i obsługi reklamacji.
VIII.3. Neonet Consulting zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika  właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.
VIII.4. Dane dotyczące Klienta, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Serwisu oraz wykonywaniem Umowy sprzedaży, a następnie zostaną usunięte z systemu.
VIII.5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Neonet Consulting. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Klient traci możliwość korzystania z nich.
VIII.6. Neonet Consulting informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika  z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Neonet Consulting  informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych
VIII.7. Neonet Consulting wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników. Pliki typu cookies umożliwiają:
VIII.7.1. utrzymanie sesji Klienta(po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
VIII.7.2. dostosowanie serwisu Serwisu do potrzeb Użytkowników,
VIII.7.3. tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu.
VIII.8. Jeżeli Użytkownik umieszcza w serwisie Serwisu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
VIII.9. Neonet Consulting oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Neonet Consulting za pośrednictwem formularza w zakładce „Kontakt”.
VIII.10. Jednocześnie Neonet Consulting oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

IX. Reklamacje
IX.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy składać na adres Neonet Consulting, wskazany w Regulaminie.
IX.2. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
dane Użytkownika, wraz z podaniem jego danych kontaktowych obejmujących w szczególności adres e – mail, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
IX.3. Neonet Consulting rozpatrzy reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania Usług w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie reklamacji.
IX.4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Neonet Consulting zwróci się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. W takim przypadku termin rozstrzygnięcia reklamacji wskazany w pkt 9.3 powyżej płynie od daty udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika.

X. Odpowiedzialność.
X.1. Neonet Consulting nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
X.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
X.3. Neonet Consulting nie ponosi odpowiedzialności za:
X.3.1. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Neonet Consulting,
X.3.2. skutki korzystania ze Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
X.3.3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
X.4. Neonet Consulting nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Użytkownika oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
X.5. Neonet Consulting zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług w Serwisie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu, w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.
X.6. Neonet Consulting nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w tym powstałych w wyniku nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika. W granicach dopuszczalnych prawem Neonet Consulting nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika, włączając w to straty z tytułu utraconych zysków lub inne przypadkowe, pochodne lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania Serwisu, w tym korzystania z informacji dostarczanych za pośrednictwem Serwisu.
X.7. Odpowiedzialność Neonet Consulting względem Użytkownika ograniczona jest do wysokości sumy pieniężnej, którą Użytkownik faktycznie uiścił z tytułu korzystania ze świadczonych Usług lub z tytułu nabycia Towaru.
 
XI. Pozostałe prawa i obowiązki.
XI.1. Neonet Consulting przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usług w Serwisie w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
XI.2. Neonet Consulting ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 
XI. Spory.
XI.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Neonet Consulting a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
XI.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Neonet Consulting a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Neonet Consulting.

XII. Postanowienia przejściowe i końcowe.
XII.1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
XII.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
XII.3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu.
XII.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2014.